July 2016 - 03 Aule del Dipartimento - Sala Merio Scattola

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
       
1  

 
2  

 
3  

 
4  
08:00-19:00 Commis
 
5  
08:00-19:00 Commis
 
6  
08:00-19:00 Commis
 
7  
08:00-19:00 Commis
 
8  
08:00-19:00 Commis
 
9  

 
10  

 
11  
08:00-19:00 Lauree
 
12  
08:00-19:00 Commis
 
13  
08:00-19:00 Lauree
 
14  
08:00-19:00 Commis
 
15  
08:00-19:00 Commis
 
16  

 
17  

 
18  
08:00-19:00 Lauree
 
19  

 
20  
08:30-12:30 Incont
14:30-20:30 Lauree

 
21  

 
22  

 
23  

 
24  

 
25  

 
26  

 
27  

 
28  

 
29  

 
30  

 
31